logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

tekstballonnen

Visie en Missie

AGORA is al sinds 1989 de landelijke beroepsvereniging van coördinatoren vrijwilligerswerk.

Visie

Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet weg te denken. Vrijwilligers worden vaak de smeerolie van een organisatie genoemd. Wat vaak echter vergeten wordt is dat de coördinatie van vrijwilligers een vak apart is. Het organiseren van mensen met heel diverse achtergronden, het werven, het binden, het enthousiasmeren, het ervoor zorgen dat de continuïteit gewaarborgd is, het ‘veilig’ inzetten van vrijwilligers, het bewaken van grenzen tussen vrijwilligerswerk en professionele inzet, zijn allemaal taken die op het bord van een coördinator liggen.   

AGORA pleit voor het serieus nemen van het coördinatorschap als beroep. Alleen daarmee kan het potentieel aan vrijwilligers optimaal worden ingezet en gewaarborgd. Een goede ondersteuning van de professionele coördinator die zich dikwijls als eenling staande moet houden binnen organisaties waar vaak prioriteiten anders liggen is noodzakelijk. AGORA kan hier een belangrijke rol in vervullen.

Missie

AGORA heeft als missie alle coördinatoren vrijwilligerswerk – waar ook werkzaam - als beroepsvereniging een organisatorisch verband te bieden en hen te vertegenwoordigen. 
De vereniging zet zich in voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren.

AGORA  ziet het als haar taak om coördinatoren vrijwilligerswerk:

  1. Inhoudelijke ondersteuning te bieden door kennisuitwisseling over het vak en trends/ ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk te signaleren en te initiëren.
  2. Arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning te bieden door de kwaliteit van het beroep en de belangen van de beroepsgroep te bewaken, c.q. te behartigen. AGORA vervult een adviserende rol richting politiek, beleidsmakers en overige relaties in het veld en zoekt naar relevante samenwerkingsverbanden.

Het hebben van een Beroepscode en Beroepsprofiel zijn uitingen van de eigen professionele identiteit. 

blanco spacer