logo agora versie 20191114

Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk

beeldmerk vrijwilig dichtbij image

Door de drie grote decentralisaties van zorg, werk en jeugd is het beroep op vrijwilligers(organisaties) de afgelopen jaren sterk toegenomen en heeft de vrijwilligerssector te maken met grote veranderingen. Vooral het beroep op vrijwilligers in zorg en welzijn is de laatste jaren gegroeid. Ook worden hogere eisen gesteld aan het werk dat vrijwilligers doen omdat de vragen complexer en langduriger zijn. Vrijwilligersorganisaties en coördinatoren vrijwilligerswerk beraden zich daarom over hun rol en taakopvatting, en over de consequenties ervan voor vrijwilligers en hulpvragers. Zij bevinden zich in een spagaat tussen tegemoet te komen aan de hulp en ondersteuningsvraag en vrijwilligers beschermen tegen overbelasting. Hoewel veel van de ondervraagde bestuurders en coördinatoren de toegenomen taken te veel en te zwaar vinden, nemen vrijwilligers(organisaties) de extra taken toch op zich.

Het project Vrijwillig Dichtbij is een landelijk project waaraan 14 organisaties deelnemen.  Binnen Vrijwillig Dichtbij voerden de deelnemende organisaties (waaronder Agora) samen met de Universiteit voor Humanistiek een onderzoek(*) uit om de ontwikkelingen in de informele zorg en de resultaten van het stimuleringsprogramma te volgen. In 2017 en 2018 is een vragenlijst uitgezet onder de bestuurders en de coördinatoren van de veertien organisaties. Vervolgens is in vier expertpanels verder gepraat over opvallende resultaten uit de vragenlijst. 

Lees hier de samenvatting van het tussenrapport van de Universiteit voor Humanistiek "de spagaat tussen hulp bieden en vrijwilligers beschermen. Het volledige tussenrapport kunnen al onze leden lezen op onze portal. Het tussenrapport ‘Aan de andere kant van de schutting’ biedt inzicht in de kansen en uitdagingen die bestuurders en (betaalde) coördinatoren zelf zien om (beter) in te spelen op de veranderende vraag naar vrijwillige inzet. De samenvatting ‘de spagaat tussen hulp bieden en vrijwilligers beschermen’ laat zien wat de belangrijkste bevindingen zijn.

Vrijwillig Dichtbij heeft tot doel het lokaal samenwerken te bevorderen en de samenwerking tussen formele en informele zorg te bevorderen. Dit doet Vrijwillig Dichtbij o.a. door het delen van kennis en het bieden van inspiratie, waardoor elke vrijwilliger en coördinator vrijwilligerswerk op een laagdrempelige manier maar met meer kennis van zaken kan reageren op hulpvragen uit zijn omgeving of organisatie.

AGORA heeft voor Vrijwillig Dichtbij een aantal best practices verzameld. Laat deze Best Practices je inspireren, maar ook praktische tools meegeven om méér uit je vrijwilligers(werk) te halen.

Netwerken formele- en informele zorg - AGORA

Team van de Toekomst - Atlant

Samenwerken formeel en informeel – NPV

VIP middagen - ZorgAccent

Het Klup Virus - De Klup

Martini Ziekenhuis – Vrijwilligers

Jong geleerd - Zorggroep Liante

(*) Binnen het project Vrijwillig Dichtbij voert de Universiteit voor Humanistiek samen met Vereniging NOV en de veertien Vrijwillig Dichtbij organisaties een meerjarig onderzoek uit (2016-2018) naar de veranderende positie en rol van vrijwilligersorganisaties in het lokale sociale domein. Het onderzoek richt zich op de positionering en inzet van de veertien (vrijwilligers)organisaties die werkzaam zijn in het lokale sociale domein. Het gaat om de volgende organisaties: Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, Johanniter Nederland, KBO-PCOB, Kerk in Actie, Mezzo, Inspiratienetwerk TijdVoorActie, NPV, Stichting Present, Unie van Vrijwilligers, Vier het Leven, VPTZ, de Zonnebloem en Agora Beroepsvereniging. Deze veertien organisaties voeren samen het programma Vrijwillig Dichtbij uit.